» WETTELIJKE BEPALINGEN EN GEGEVENSBESCHERMING

Facebook

Instagram

youTube

WETTELIJKE BEPALINGEN EN GEGEVENSBESCHERMING

1. Eigendom van de site

Deze site is eigendom van de maatschappij MILOA SRL met maatschappelijke zetel en postadres Résidence Bois Madame 7 | 4130 ESNEUX | Belgïe, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0833.813.483. Intracommunautaire BTW: BE0833.813.483.

2. Publicatieverantwoordelijke

De directeur voor de publicatie is: Madame Estelle LHOEST in haar hoedanigheid van zaakvoerster van de maatschappij MILOA SRL.
Telefoon: +32 4 355 29 41 | Email: info@miloa.eu

3. Hosting van de site

De site wordt gehost door OVH | SAS met een kapitaal van € 10.174.560 | Geregistreerd bij de RCS van Lille Métropole 424 761 419 00045 | Maatschappelijke zetel: 2 rue Kellermann – 59100 ROUBAIX – Frankrijk

4. Intellectueel eigendom

De volledige of gedeeltelijke reproductie of weergave van de merken, teksten, illustraties, grafische elementen, logo’s, pagina’s, gegevens of alle andere elementen die deel uitmaken van deze site, via welk medium of procedé ook, is verboden en wordt beschouwd als zijnde namaak, als hiervoor geen toestemming van de uitgever werd verkregen.

5. Gegevensbescherming

De maatschappij MILOA SRL is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die worden verzameld op de site van MILOA. Uw persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijke gegevens waarmee wij uiterst zorgvuldig omgaan.

Onder persoonlijke gegevens wordt verstaan alle persoonlijke informatie die het mogelijk maakt om u te identificeren, met name: naam, voornaam, adres, emailadres, telefoonnummer, gebruikte taal, IP-adres, type navigator, geraadpleegde producten.

Wij kunnen automatisch bepaalde informatie verzamelen wanneer u op onze internetsite surft. Het kan ook gebeuren dat wij informatie verzamelen waarin persoonlijke gegevens aanwezig zijn, in de volgende gevallen:

 • Wanneer u ons contacteert ;
 • Wanneer er interactie is tussen u en ons op de sociale media ;
 • Wanneer wij communicatiecampagnes voeren.

Zulke informatie is uitsluitend bestemd voor interne doeleinden. In alle gevallen kunt u weigeren om uw persoonlijke gegevens door te geven, maar in dat geval is het niet mogelijk ons te contacteren of ons inlichtingen te vragen. Uw persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met derden of verkocht.

Ze kunnen worden gecommuniceerd in toepassing van een wet, een reglement, een beslissing van een reglementaire of gerechtelijke overheid, en indien nodig om de rechten en belangen van de maatschappij MILOA te vrijwaren.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op een nominatieve gegevensbank die intern wordt beheerd. Ze worden door MILOA bewaard gedurende een periode die beperkt is in de tijd en die niet langer is dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

6. Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen door MILOA worden verzameld voor expliciete, legitieme en welbepaalde doeleinden om te zorgen voor:

 • De goede werking en voortdurende verbetering van de SITE, zijn diensten en zijn functionaliteiten ;
 • Het beheer van uw bestellingen ;
 • Het beheer van aanvragen voor het recht op toegang, correctie en verzet, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid, recht op digitale dood en het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL ;
 • Uitwerking van commerciële statistieken.

In elk geval zal MILOA voor elk bepaald doel alle middelen aanwenden waarover zij beschikt, om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens te waarborgen, in overeenstemming met de geldende wetten en regelgevingen.

7. Uw rechten

Krachtens de wet op de gegevensbescherming en de Europese verordening gegevensbescherming (AVG) en de wet nr. 2018-133 van 26 februari 2018 “betreffende diverse bepalingen voor aanpassing aan het recht van de Europese Unie op het gebied van beveiliging”.

Heeft U de volgende rechten:

 • Recht op inzage (artikel 15 AVG), rectificatie (artikel 16 AVG), actualisering, volledigheid van uw gegevens s ;
 • Recht om uw persoonsgegevens te blokkeren of te wissen (artikel 17 AVG), wanneer deze onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn, of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of opslaan verboden is ;
 • Recht om uw toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c AVG) ;
 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens (artikel 18 AVG) ;
 • Recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 AVG) ;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens die u ons hebt verstrekt, wanneer uw gegevens worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking op basis van uw toestemming of op basis van een contract (artikel 20 AVG) ;
 • Recht om een klacht in te dienen bij de CNIL van de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), de toezichthoudende autoriteit belast met de naleving van de verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens (Artikel 77 AVG).

U kunt deze rechten op alle momenten laten gelden op eenvoudige aanvraag, via email op het volgende adres info@miloa.eu of via ons postadres MILOA SRL | Résidence Bois Madame 7 | 4130 ESNEUX | Belgïe, waarbij u uw gegevens vermeldt (naam, voornaam, adres en kopie van een ondertekend identiteitsbewijs) en een wettig motief, indien dat door de wet zou zijn vereist (met name in het geval van bezwaar tegen de verwerking).

Als verantwoordelijke van de gegevens die zij zou kunnen verzamelen, verbindt MILOA zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. MILOA verbindt zich ertoe alle redelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens juist en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor zij deze verwerkt.

MILOA verbindt zich ertoe alle technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren, in toepassing van de wet op de gegevensbescherming, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wet nr. 2018-133 van 26 februari 2018 “betreffende diverse bepalingen voor aanpassing aan het recht van de Europese Unie op het gebied van beveiliging”.

Om die reden gebruiken we beveiligingstechnologieën en nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen gezien de aard van uw gegevens en de risico’s die onze verwerking kunnen inhouden, om de beveiliging van de gegevens te behouden.

8. Cookies

De gebruiker wordt ingelicht over het feit dat, tijdens het navigeren op de site, cookies kunnen worden geïnstalleerd op de navigatiesoftware. Een cookie is een hoeveelheid data die niet toelaat om gebruikers te identificeren, maar die enkel dient om informatie op te slaan met betrekking tot de navigatie op de site. Cookies worden beheerd door uw webbrowser.

De bedoeling van cookies is:

 • de werking van de site te verbeteren ;
 • het aantal bezoekers van de site te kunnen evalueren.

Op elk moment heeft u de mogelijkheid om het gebruik van deze cookies te deactiveren. Uw browser kan worden ingesteld zodat doorgestuurde cookies worden gemeld en u wordt gevraagd deze te aanvaarden of niet.

Op die manier heeft u de keuze om cookies te aanvaarden of te weigeren, geval per geval, of om ze definitief te weigeren op de manier die wordt beschreven op volgend adres www.cnil.fr.

9. Hyperlinks

De site kan een aantal hyperlinks bevatten naar andere sites, die toebehoren aan of worden beheerd door derden, waarover de maatschappij geen controle heeft en waarvoor zij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt.

Het aanmaken van hyperlinks met onze site is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maatschappij.

10. Heersend recht en bevoegde jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site van MILOA is onderworpen aan het Belgische recht. Behalve in de gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Luik bevoegd.